Comunicat del Consell Rector

Comunicat del Consell Rector

| 0

Atesos els cartells apareguts, relatius als actes previstos per a l’1 d’Octubre,

el Consell Rector comunica a tots els socis de la Cooperativa Col·legi Yglesias SCCL,

que no s’ha rebut cap petició formal, per escrit, sol·licitant la cessió d’espais del Col·legi

per a realizar els actes previstos per a l’esmentada data.

De la mateixa manera, els informem que en cas de rebre’s una sol·licitud formal, per escrit,

i en virtut de l’article 2.f dels Estatuts de la Cooperativa Col·legi Yglesias, SCCL,previ a l’adopció de qualsevol mesura,

caldrà trasladar-ne còpia al propietari de l’edifici per tal que certifiqui la seva decisió fefaentment,

la qual haurà de ser sotmesa a votació dels socis de la cooperativa en Assemblea extraordinària,

seguint els requisits exigits en els articles 32 i següents dels Estatuts de la Cooperativa i articles 43

i següent de la Llei 12/2015, de 9 de juliol de cooperatives de Catalunya.

I, finalment, dir-vos que el que fa el Consell Rector és vetllar pel bon funcionament de l’escola.

Consell Rector – Col·legi Yglesias