Educació Infantil

Dels 3 als 6 anys  (Segon cicle: P3 – P4 – P5)

El segon cicle d’educació infantil forma part d’una etapa educativa molt recomanable però voluntària, són els pares els que decideixen la conveniència o no que el seu  fill s’escolaritzi en aquesta etapa educativa.

La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge. L’acció educativa ha de permetre un desenvolupament afectiu, un descobriment progressiu i un creixement personal dels infants; la formació d’una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos, el descobriment de les possibilitats del seu propi cos, del moviment i dels hàbits de control corporal, actuant cada vegada més d’una manera més autònoma; la possibilitat de relacionar-se i comunicar-se amb els altres, infants i persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges, establint vincles i relacions amb les corresponents pautes elementals de convivència, de relació, i de respecte al principi de no-discriminació, de manera que família i escola comparteixin responsabilitats.

 

Educació Primària

Dels 6 als 12 anys (1r a 6è de Primària)

La finalitat de l’educació primària és proporcionar a tot l’alumnat una educació que permeti desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials; adquirir les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les matemàtiques bàsiques i l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual; desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi; expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat, i conèixer els elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que faciliten l’arrelament.

L’Educació Primària   està dividida en tres Cicles de dos anys cadascun:

–       Cicle inicial primer i segon de Primària ( de 6 a 8 anys)

–       Cicle mitjà   tercer i quart de Primària ( de 8 a 10 anys)

–       Cicle superior cinquè i sisè de Primària ( de 10 a 12 anys)

 

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Dels 12 als 16 anys (1r a 4t d’ESO)

L’etapa de l’educació secundària obligatòria (ESO) comprèn els ensenyaments que han de seguir obligatòriament els nois i noies  quan acaben l’educació primària.

Aquests ensenyaments tenen una durada de quatre cursos: comencen normalment l’any en què compleixen 12 anys i acaben als 16 anys.

L’educació secundària obligatòria (ESO) s’organitza en diferents matèries obligatòries que els alumnes  han d’estudiar al llarg dels quatre cursos. En els tres primers cursos aquestes matèries es complementen amb algunes hores de matèries optatives. A 4t d’ESO l’optativitat augmenta i, a més de les obligatòries, es podrà escollir tres matèries optatives, segons les seves característiques i expectatives posteriors.

A tots els cursos els alumnes  tindran assignat un tutor o tutora encarregat d’orientar-los.

A més, al quart curs, rebran una orientació específica per tal que coneguin quins són els estudis que poden seguir una vegada acabada l’ESO i les sortides laborals que té cadascun dels estudis.