NORMES DE CONVIVÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT PER ALS ALUMNES DEL COL·LEGI YGLESIAS

La convivència entre totes les persones que formem part de l’escola s’ha de basar en:

El respecte mutu entre alumnes, professors i personal no docent i el respecte al material i a l’espai que ens envolta.

Conviure en un centre escolar implica, sobretot, respectar els altres.

ENTRADES, SORTIDES I CANVIS D’AULA

– Cal arribar a l’escola amb puntualitat, l’hora d’entrada és a les 9 h i les 15h. Arribar amb un retard de més de 5 minuts suposarà una nota a l’agenda i feina extra. Arribar reiteradament amb retard suposarà feina extra. Cal justificar les absències, com a molt tard, al dia següent d’haver tornat a l’escola.

– Es mantindrà l’ordre i el silenci durant les entrades i sortides. En cap moment no es pot córrer pel passadís ni fer cap mena de soroll que destorbi la feina de les altres classes. Cal pujar i baixar les escales correctament i amb ordre.

– Cada grup tindrà una llista de retards i faltes d’assistència. Els alumnes que acumulin tres faltes d’assistència o retards, sense justificació dels pares, seran inclosos en el llistat d’absentisme i subjectes a seguiment per part de la Comissió de Convivència.

– Cal anar al lavabo abans d’entrar a classe o a l’hora del pati. Les noies d’ESO aniran al lavabo del pis superior i tindran una paperera específica per llençar les compreses o els tampons. Recordeu que no es poden llençar pel WC perquè s’embossa.

– No es pot sortir de l’escola en horari escolar si no hi ha una justificació per escrit dels pares a l’agenda.

A L’AULA

– Una vegada a l’aula, cal preparar el material de l’assignatura que toqui i llegir o repassar en silenci mentre el professor espera.

– Sempre ens dirigirem als companys amb veu molt baixa.

– Cal aixecar la mà per demanar la paraula i ser pacients amb el torn d’espera.

– Els alumnes hauran de portar el material de treball necessari per al bon funcionament de les classes (llibres, quaderns, apunts o fotocòpies d’una assignatura, estris d’escriptura, estris de dibuix…). A l’alumne que no pugui seguir el treball normal de la classe per falta de material se li podrà posar una altra feina extra que el professor afectat consideri adequada. La incidència en aquest tipus d’oblit serà comunicada a la família.

– La presentació dels treballs serà controlada molt especialment. És obligatori que es facin amb pulcritud i claredat, seguint les normes de presentació establertes. El lliurament dels treballs es farà el dia establert. La segona vegada que no es lliurin els deures o que l’alumne/a no porti el llibre de text o apunts d’una assignatura es posarà una nota a l’agenda.

– L’alumne no pot jugar a pilota dins la classe ni agafar-ne de cap aula que no sigui la pròpia.

– En tot moment es mantindran les classes netes i amb les taules ben posades. També es procurarà el manteniment de la netedat de l’aula, del pati i de tot el recinte en general per la qual cosa queda prohibit menjar xiclets, pipes…

CAL UTILITZAR LES PAPERERES I RECICLAR CORRECTAMENT.  Recordeu que no es pot menjar ni beure a classe.

– No guixeu les taules i procureu no deixar res fora dels calaixos dels pupitres. Mantingueu les taules ordenades i les cadires al seu lloc. Aixequeu-vos com persones sense fer soroll. No perdeu el temps a classe, després vénen les males notes i l’haver de repetir curs.

– A l’àrea d’Educació física l’alumnat vestirà l’equip el dia que correspongui. Si hi ha algun impediment, es portarà una justificació escrita a l’agenda escolar. L’uniforme d’educació física consta de: xandall, pantaló d’esport, samarreta, mitjons blancs i sabatilles de sola gruixuda. Per a l’adquisició de l’uniforme, informeu-vos a secretaria.

– A l’hora de tutoria es realitzaran les activitats que proposi el professor, incloses dins del Pla d’Acció Tutorial.

– Recordeu-vos de tancar les finestres i les portes de l’aula a les 13 h i les 17 h, exceptuant les de l’edifici nou (només a l’estiu). Deixeu les aules endreçades quan sortiu de classe.

EN ELS CANVIS DE CLASSE I A LES HORES DEL PATI

– En els canvis de classe no es pot sortir de l’aula i, si s’ha d’anar al lavabo (només en casos extrems), sempre donarà permís el professor que entri a classe.

– Per als canvis durant les classes o per baixar al pati cal esperar-se dins de l’aula fins que el professor en qüestió doni permís per baixar. A l’hora del pati en el moment que soni el timbre, que indica la finalització del pati, es faran les files corresponents, es guardaran les pilotes i es pujarà ordenadament a les aules; en cas contrari es prendran les pilotes durant uns dies. Cal mantenir el pati net, utilitzeu les papereres i recicleu correctament. En començar el trimestre cada curs tindrà dues pilotes, fins al següent trimestre no se’n donarà cap més. Per tant, eviteu penjar-les i recordeu que no podeu anar a cap classe que no sigui la vostra a demanar o a agafar pilotes.

– Durant les estones d’esbarjo no es podrà fer ús d’objectes, estris o qualsevol tipus de material que suposi perill pera la resta dels companys de joc. Igualment queden prohibits els jocs agressius, discriminatoris o que representin una falta de respecte envers els companys quan els professors així ho considerin.

SORTIDES DIDÀCTIQUES

– És obligatori haver portat l’autorització general de sortides per a tot el curs signada pels pares.

– L’incompliment de les tasques encomanades, les actituds negatives notificades a l’agenda o als fulls d’incidència i les faltes no justificades poden fer que es prohibeixi assistir a les sortides programades fora de l’escola.

I RECORDA

– L’agenda escolar s’ha de portar obligatòriament matí i tarda a l’escola i ha d’estar a disposició de qualsevol professor que la demani. L’agenda és l’instrument de comunicació entre l’escola i les famílies, així com per anotar els deures i treballs que es realitzen al llarg del curs. Convé que els pares revisin periòdicament les agendes. Totes aquelles agendes que s’utilitzin amb altres finalitats seran retirades i l’alumne haurà de comprar-ne una altra. Caldrà posar el nom i curs a la portada de l’agenda amb una etiqueta. Recordeu que les faltes d’assistència i els retards no justificats s’han de justificar, com a molt tard, al dia següent d’haver tornat a l’escola. Sempre es farà per escrit i a l’agenda escolar.

– Recordem que els alumnes han de tenir cura de tot el material que porten a l’escola i del seu aspecte personal (no es pot anar a l’escola amb banyador, ni amb xancletes, ni amb tops o samarretes esportives amb distintius d’equips, banderes o altres símbols …). No tota la roba serveix per anar a tot arreu. Les famílies dels nostres alumnes cal que vigilin acuradament la netedat del cos, de la roba i dels cabells dels seus fills/es.

-L’alumnat no ha dur al Col·legi objectes de vàlua o cèntims que no pugui portar a sobre i fer-se’n responsable ell mateix. De la mateixa manera està prohibit l’ús de telèfons mòbils, MP3, gorres … durant l’horari lectiu. El seu ús comportarà la retirada de l’aparell o la gorra durant la resta del trimestre. L’escola en declina qualsevol tipus de responsabilitat. Cadascú ha de controlar els seus objectes personals i diners.

– Es recorda la prohibició d’entrar al claustre per part dels alumnes.

– Les faltes de respecte o desobediència reiterades a professors, els maltractaments a companys i els desperfectes intencionats en el material escolar, d’aula, sales d’ús comú, mobiliari, instal·lacions… seran considerats FALTES GREUS atesa la normativa vigent (Disposició final I de la Llei Orgànica 8/1985 i el Decret 226/1990 del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya).

– Els desperfectes que es facin al mobiliari i a les diferents dependències es comunicaran als pares i comportaran la reparació o el pagament de tot allò malmès.

– Les sancions imposades als alumnes mitjançant els fulls d’incidències hauran de ser signades pels pares a la secretaria del centre. L’acumulació de sancions suposarà l’exclusió a les sortides escolars i/o crèdit de síntesi i colònies.

– S’informarà a les famílies de l’evolució de les diferents àrees.

Imprimir