A més del català i castellà el centre opta per:

 

Anglès com a primera llengua estrangera:

 • L‘alumnat iniciarà l’aprenentatge oral de la llengua anglesa en el primer curs d’Educació Infantil -P3.
 • El centre disposa del professorat amb l’especialitat, la titulació i els coneixements adients per impartir aquesta llengua.
 • Sempre que sigui possible, el professorat que imparteix anglès serà diferent en cadascun dels cursos del que imparteix la llengua catalana, per tal que l’alumnat pugui diferenciar el context propi de cadascuna de les llengües.
 • El centre vetllarà perquè a l’ensenyament primari l’alumnat comprengui i expressi, en llengua anglesa, missatges senzills dins d’un context.
 • La distribució horària de la llengua anglesa s’ajustarà a la prescripció curricular establerta al Cicle Inicial, Cicle Mitjà i el Cicle Superior.

DIPLOMA DUAL

Creat i desenvolupat per Academica  Corporation prepara els estudiants  per adquirir els millors nivells de  competència en anglès en base a tres grans objectius:

 1. Immersió lingüística

Totes les assignatures i les relacions amb  els professors s’estableixen en anglès des  del primer moment. Adquisició d’un nivell  bilingüe avançat.  

 1. Immersió tecnològica

Domini del maneig de les tecnologies  més avançades d’aprenentatge digital.  

 1. Immersió personal 

L’alumne adquireix responsabilitat i  maduresa a l’hora de treballar, un alt nivell  d’autonomia, aprenentatge de la gestió  del temps, capacitat d’adaptació i  flexibilitat per treballar en entorns  diferents i multiculturals.  

Què s’aconsegueix?

El batxillerat del país d’origen de l’alumne, de manera presencial.

• El batxillerat dels EUA (High School Diploma), 100% online.

Els alumnes del Diploma Dual han de cursar 6 crèdits online: 4 del currículum obligatori  i 2 del currículum optatiu. 

El Diploma Dual es pot començar a 2n d’ESO,  3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de batxillerat.  

L’avantatge de començar com més aviat millor és que  l’alumne només haurà de fer 1 o 2 assignatures per  curs, i la càrrega lectiva serà menor durant el  batxillerat. Alhora, com més anys estigui en el  programa, més gran serà la seva immersió.

 

Francès, com a segona llengua estrangera:

 • En el Cicle Superior s’introduirà el francès com a segona llengua estrangera.
 • El centre disposa del professorat amb l’especialitat, la titulació i els coneixements adients per impartir aquesta llengua.
 • La distribució horària de la llengua francesa serà: a CS es realitza una hora de taller en francès. A ESO es realitzen dues hores a la setmana durant mig curs a segon i tercer. A quart d’ESO es realitza la matèria optativa de francès durant 3 hores a la setmana.

 

 

 

Alemany, com a tercera llengua estrangera:

 • A ESO s’introduirà l’alemany com a segona llengua estrangera amb l’objectiu de potenciar la parla, l’escriptura, la comprensió lectora i auditiva.
 • El centre disposa del professorat amb l’especialitat, la titulació i els coneixements adients per impartir aquesta llengua.
 • La distribució horària de la llengua alemanya serà de 3 hores setmanals durant tot el curs a 4t d’ ESO dins d’una matèria optativa.