El Col·legi Yglesias garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquest web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

Les persones interessades podran exercir el dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició previstos a la Llei 15/1999. Per a l’exercici d’aquests drets, podeu dirigir-vos al responsable d’aquest fitxer:

Col·legi Yglesias

coleyglesias@gmail.com

 

Galetes

Les galetes (o en la seva denominació anglesa, cookies) són fragments d’informació enviades des del servidor web al navegador de l’usuari, que aquest pot retornar al servidor en accessos posteriors per que el servidor pugui recordar paràmetres de la navegació de l’usuari. Les galetes poden ser pròpies del web o de tercers que executen continguts a la pàgina que s’està visitant. Si no desitges que es guardin galetes amb informació teva pots modificar la configuració del teu navegador per que t’avisi quan s’enviin galetes o que les bloquegi totes. També pots esborrar les que ja s’hagin desat.

 

Avís legal

El fet d’accedir a aquest portal implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

Titularitat del web

Aquest portal web està registrat a favor de Col·legi Yglesias, domicili social a carrer Eusebi Golart, 13 – Canet de Mar 08360, Barcelona.  Telèfon de contacte: +34 93 7940795.

Contingut del web i enllaços

El Col·legi Yglesias no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts d’aquesta pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de aquesta pàgina web. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que El Col·legi Yglesias tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la que es remet des d’aquests enllaços és il·licita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent a la major brevetat possible.

Actualització i modificació de la pàgina web

El Col·legi Yglesias es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

Aspectes tècnics

El Col·legi Yglesias no es responsabilitza d’omissions, errors, pèrdua d’informació, vulneració de la confidencialitat i/o accés indegut a la informació o a les dades personals causades per problemes tècnics de la comunicació, no imputable al Col·legi Yglesias o degut a deficiències o errades de seguretat en les xarxes de comunicacions no controlades per El Col·legi Yglesias; i en general, els originats per causes de força major o que pugin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

El Col·legi Yglesias no es responsabilitzarà de les dificultats d’accés al web, interrupcions, desconnexions, demores o qualsevol altra dificultat en la connexió originada pels serveis d’accés a Internet.

Des del Col·legi Yglesias no es garanteix l’absència de virus o d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes.

També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys i perjudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

 

Responsabilitat de la persona usuària

La persona usuària es compromet a:

Realitzar un ús adequat i lícit dels continguts d’aquesta pàgina web.
Acceptar les normes i condicions establertes en aquest document.
Informar de qualsevol circumstancia que pugui afectar el bon funcionament de la pàgina web.
Abstenir-se de realitzar qualsevol activitat dirigida a interferir, alterar o desconnectar el sistema de servidors, dispositius de protecció o seguretat.
Respondre, personalment o mitjançant les persones a qui ha atorgat poders o representació, si és el cas, de danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar per incompliment de els obligacions detallades abans.

El Col·legi Yglesias podrà excloure, mitjançant el corresponent expedient, a la persona usuària que incompleixi les condicions d’accés i ús i adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment o de manera immediata.