1.- Escola inclusiva. El centre ofereix a tot l’alumnat les mateixes possibilitats: accepta que són diferents, que aprenen a ritmes diferents, però que sobretot, tots i totes poden aprendre. El centre respecta totes les creences i totes les ètnies.

2.- Escola activa, motivadora i socialitzadora. Sempre amb un tracte personalitzat adequat al ritme evolutiu a les capacitats físiques i intel·lectuals de l’alumnat:

     – Activa: amb la participació de l’alumnat en el procés d’aprenentatge mitjançant experiències, activitats, jocs, sortides, observació directa, ús de materials didàctics…

     – Individualitzada: on cada alumne seguirà el mateix ritme de treball i l’escola oferirà els recursos i estratègies perquè això sigui així.

     – Motivadora: amb el foment dels recursos i les estratègies que afavoreixin la motivació.

     – Socialitzadora: que fomenti la convivència amb els altres i expliciti pautes clares de comportament.

3- D’interacció social: que integri els nens i nenes en la societat on viuen i afavoreixi l’intercanvi escola / entorn.

4- Escola catalana. Es realitza el procés d’ensenyament i aprenentatge partint de la realitat més propera i en Llengua Catalana. Segons el Projecte Lingüístic s’inicia l’aprenentatge de llengua castellana i anglesa a l’Educació Infantil. L’aprenentatge de llengua francesa s’inicia a cicle superior de Primària. El col·legi vetlla perquè no es produeixi cap discriminació en l’ús i aprenentatges de les dues llengües oficials, garantint en totes les etapes el domini d’ambdues.

5- Coeducació. Apostem per una educació per la igualtat de drets i deures sense cap mena de discriminació per raó de sexe.

6- Escola verda. Tenim com a objectiu aconseguir una escola respectuosa amb el medi ambient, mitjançant la promoció i la potenciació d’actituds i comportaments sostenibles. Donant eines i estratègies ecològiques es fomenten actituds, hàbits i valors per a la millora del medi ambient.

7- Cooperativa de pares. Escola participativa i oberta a les famílies. El Centre es gestiona per mitjà del Consell Rector, format per les famílies i docents, que té com a objectiu formar persones lliures, responsables, solidàries i capaces de respondre a les demandes de la societat on viuen.

8- Projecte Creixem junts. Basat en l’educació emocional.